Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

IDEARI DEL CENTRE

IDEARI DEL CENTRE


Yocris és un col·legi privat concertat laic fundat en 1965 i declarat per Reial Decret “Centre d'Interés Social Preferent” l'any 1976, ubicat a la població d'Almàssera, l’Horta Nord (València).

El fet que diverses generacions de l'alumnat hagen passat pel Centre el dota d'un marcat caràcter familiar i pròxim entre tots els membres de la comunitat educativa, la qual cosa ens permet estar molt pendents de cada alumne i alumna, així com valorar-ne les diferències i necessitats individuals i romandre en continu contacte amb les famílies.

En fundar-se, el Centre va ser pioner en l'ensenyança de l'idioma anglés i continua apostant i treballant perquè l'alumnat, en finalitzar l'ensenyança obligatòria, haja adquirit un domini alt d'esta llengua i, per a això, hi compta amb el suport i la implicació de les famílies.

El col·legi potencia la nostra llengua, el valencià, i en fomenta l’ús entre tots els membres.

El respecte i la conservació del medi ambient com a part de l'educació és un dels principis pel qual el Centre aposta i participa.

Els principis d'identitat que definixen el nostre Centre són:

1. L'alumnat rep una educació integral, científica i de valors, basada en els mateixos principis, sense discriminació per raó de sexe, creences, lloc de procedència, de manera que fomenta la interculturalització

2. Atén la diversitat de l'alumnat incloent-lo amb NEE, permanents i/o transitòries i tracta d'adequar els processos d'ensenyança-aprenentatge a les necessitats individuals

3. Fomenta l'educació en els principis de la pau, la cooperació, la solidaritat i la no discriminació i es treballa per a evitar tot tipus de violència com a forma de relació social

4. Potencia la creació d'actituds positives de convivència i de respecte als altres i presta especial atenció a la cura i la millora dels l'entorns natural i social

5. Se seguix una ensenyança participativa i dinàmica que conduïx l'alumnat a un aprenentatge significatiu a través de la investigació per a adquirir nous coneixements que l’ajuden a desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida

6. L'actuació educativa impulsa la reflexió, el sentit crític, l'interés per saber, l’esforç personal, la capacitat creativa, els hàbits (la conducta, el treball, la higiene...), els valors i les normes

7. Potencia el treball en equip del professorat i es procura que totes les activitats estiguen coordinades, de manera que s’evita l'individualisme. Es manté una actitud oberta a les innovacions

8. El col·legi facilita i promou la formació permanent del professorat per a millorar la qualitat de l'ensenyança incorporant el treball cooperatiu, per projectes, etc.

9. El Centre afavorix els processos de participació i la col·laboració dels diversos membres de la comunitat educativa i de les institucions de l'entorn

10. La Direcció del Centre valora l'opinió i la col·laboració del Consell Escolar, del Claustre del Professorat, de l’AMPA i del personal no docent

11. Valora i potencia l'ús de les noves tecnologies, sense oblidar altres metodologies més convencionals